ALGEMENE VOORWAARDEN
OnzeAuto B.V. - 24 JULI 2020

OnzeAuto B.V., kortweg OnzeAuto, biedt een totaaloplossing voor deelmobiliteit in besloten kring. Deze kring van gebruikers kan bestaan uit buurtgenoten en/of medewerkers van een lokaal gevestigde organisatie.

We ondersteunen lokale aanbieders van deelmobiliteit of bieden zelf deelmobiliteit aan.

Specifieke voorwaarden voor lokale aanbieders van deelmobiliteit

De ondersteuning van lokale aanbieders van deelmobiliteit, kortweg ‘lokale aanbieders’, vindt plaats op basis van een concrete samenwerkingsovereenkomst. De ondersteuning bestaat uit een operationeel deelplatform en nader overeen te komen diensten. De kosten worden overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Het operationeel deelplatform vereist inbouw van hardware in het voertuig. OnzeAuto laat de vereiste hardware inbouwen en laat de hardware onderhouden gedurende de looptijd van de overeenkomst. Hierop is gedurende deze looptijd garantie van kracht.  

Bij opzegging van het abonnement zal de hardware ook weer worden uitgebouwd. De lokale aanbieder zal hiervoor met OnzeAuto een afspraak maken, minimaal drie weken voordat het voertuig buiten gebruik gesteld wordt.  Als de lokale aanbieder zich hier niet aan houdt, wordt 250 euro, ex BTW in rekening gebracht als vergoeding voor de hardware.

Werkzaamheden aan de hardware mogen uitsluitend en alleen met goedkeuring door ons of onze partner plaatsvinden, en uitsluitend door ons of onze partner goedgekeurde installateurs. Bij afwijking van deze regel vervalt de garantie, en wordt de dienstverlening (het delen van het voertuig) onmiddellijk beëindigd. Er is in dit geval 250 euro, ex BTW schadevergoeding verschuldigd aan OnzeAuto. Daarnaast houdt OnzeAuto de lokale aanbieder aansprakelijk voor eventuele schade aan het voertuig zelf.

Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van de aanwezigheid van een gps-signaal. Daarbij valt o.a. te denken aan een exacte locatiebepaling van het voertuig. Dit gps-signaal valt buiten de invloedsfeer van OnzeAuto.

Bij de inrichting van de deel-software zal OnzeAuto gebruik maken van de door de lokale aanbieder beschikbaar gestelde informatie over de gebruikers, de voertuigen en de te gebruiken tarieven. De deelapp is vrij te downloaden in de app store van Android of Apple. Met behulp van een door OnzeAuto verstrekte handleiding kan de lokale aanbieder zelf de gegevens van gebruikers wijzigen en gebruikers verwijderen of toevoegen.

Aanvullende, incidentele of bijzondere advieswerkzaamheden - al dan niet met inschakeling van specialisten - zullen apart in rekening worden gebracht. Deze aanvullende werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd nadat de lokale aanbieder hiertoe expliciet een afzonderlijke opdracht heeft verstrekt.

Acceptatie van de diensten van OnzeAuto vindt plaats door ondertekening van de overeenkomst door de lokale aanbieder en OnzeAuto.

Specifieke voorwaarden voor gebruikers van deelmobiliteit van OnzeAuto en lokale aanbieders

Een gebruiker dient een gebruikersovereenkomst te sluiten met de aanbieder van een deelinitiatief. Hiervoor wordt de door OnzeAuto verstrekte digitale inschrijvingssoftware gebruikt. De gebruiker accepteert in deze overeenkomst de gebruiksvoorwaarden, de voorgestelde tarieven en de privacy voorwaarden van OnzeAuto.

Acceptatie vindt plaats door ondertekening van de gebruikersovereenkomst door de lokale aanbieder van deelmobiliteit en de gebruiker.

Overige voorwaarden

Voor de betaling van diensten van OnzeAuto geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Voor de diensten van OnzeAuto geldt een directe en beperkte aansprakelijkheid, tot het bedrag waarvoor OnzeAuto is verzekerd. OnzeAuto is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, en OnzeAuto is in geen geval aansprakelijk voor kosten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een voertuig.

De websites van OnzeAuto worden zorgvuldig bijgehouden. OnzeAuto is echter niet aansprakelijk voor mogelijke foutieve gegevens in deze websites.    

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door OnzeAuto aangeboden oplossingen blijven eigendom van OnzeAuto.

Privacy

Lokale aanbieders en gebruikers van deelmobiliteit delen gegevens met OnzeAuto. OnzeAuto gaat hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om, en conformeert zich daarmee aan de privacywetgeving voor persoonsgegevens. In onze uitgebreide privacyverklaring staat beschreven hoe OnzeAuto omgaat met deze gegevens. Deze privacyverklaring staat op de website van OnzeAuto.

×

Contact