PRIVACYVERKLARING – 15 MEI 2023

OnzeAuto B.V., kortweg OnzeAuto, stimuleert en ondersteunt het delen van voertuigen, zoals elektrische auto’s. In het kader van onze dienstverlening, in samenwerking met andere organisaties en bedrijven, verzamelen en gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze verklaring geven wij aan om welke gegevens het gaat, en met welk doel wij de gegevens verzamelen en verwerken.

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • bij de inschrijving expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist, conform deze privacyverklaring;
 • persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op verzoek van betreffende persoon ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van gekozen diensten en functionaliteiten, maakt OnzeAuto gebruik van één of meerdere van onderstaande persoonsgegevens :

1. Volledige naam

2. Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

3. Mobiel telefoonnummer

4. E-mailadres

5. IBAN rekeningnummer

6. Nummer rijbewijs en zonodig ook een aanvullend ID bewijs

7. Geboortedatum

8. Inloggegevens

9. Bij werkgevers: mailadres en telefoonnummer per contactpersoon

10. Informatie over het verwachte gebruik van mobiliteit, gemiddeld per week

11. Technische gegevens, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag

12. Gegevens over locaties en gebruik van deelvoertuigen

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van gekozen diensten of functionaliteiten :

 • om de mogelijkheid te bieden deelvoertuigen met bijbehorende laadinfrastructuur te selecteren, een deelnemersgroep samen te stellen, en de kosten per deelnemer te bepalen
 • om in staat te zijn een offerte voor een deelvoertuig en bijbehorende laadinfrastructuur op te stellen, om derden in staat te stellen om in overleg tot een aanbieding en contractering te komen, en te communiceren over het proces van offerte aanvraag tot contractering
 • om te informeren over de ingebruikname van en het dagelijks gebruik van een deelvoertuig, en om te informeren naar gebruikservaringen
 • om het deelsysteem voor eerste gebruik te configureren, op basis van gegevens van de deelvoertuigen en deelnemers
 • om in staat te zijn deelvoertuigen met behulp van het deelsysteem van OnzeAuto te kunnen delen met andere deelnemers, van reserveren, openen en sluiten van het deelvoertuig, tot aan het verrekenen van de kosten op basis van gebruiksoverzichten
 • om contact tussen deelnemers mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor onderlinge hulp of voor afstemming met een vorige of volgende deelnemer bij reservering van een deelvoertuig
 • om te kunnen helpen bij vragen bij het dagelijks gebruik van een deelvoertuig, en om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische, eventueel gepersonaliseerde, nieuwsbrieven en/of post.
 • om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de verstrekte persoonsgegevens door aan derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor het aanbieden en uitvoeren van de leaseovereenkomst, het aanbieden, plaatsen en onderhouden van laadinfrastructuur, het ondersteunen bij het delen van het deelvoertuig, en de afhandeling van betalingen. Elke partij is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die zij ontvangt en beheert in het kader van de dienstverlening.

In het geval dat de leasemaatschappij genoodzaakt is een deelvoertuig bij een deelnemer terug te halen, zal OnzeAuto de (contact)gegevens van de deelnemer met de leasemaatschappij delen.  

De deel-app, die OnzeAuto aanbiedt, kan via de appstore van derde partijen gedownload worden. OnzeAuto heeft geen invloed op welke persoonsgegeven de aanbieder hiervan verwerkt, en waarvoor. OnzeAuto raadt aan de relevante privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met behulp van de deel-app, worden locatiegegevens via GPS verzameld. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd op het moment van downloaden van de deelapp. Deze gegevens kunnen tevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de door ons gebruikte navigatie-kaartensoftware, zoals Google Maps, en de gegevens kunnen daarmee ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. OnzeAuto heeft hier geen invloed op. OnzeAuto raadt aan de relevante privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders te lezen.

Verder zullen wij verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES

Wij kunnen persoonsgegevens uit verschillende contactmomenten en vanuit verschillende bronnen met elkaar combineren om communicatie toe te snijden op een specifieke situatie van de deelnemer. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op de digitale nieuwsbrief of toekomstige functionaliteiten. Zo wordt er voorkomen dat een deelnemer content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor de deelnemer minder relevant zijn. Bij het verzamelen en combineren van gegevens maken we gebruik van cookies.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Deelnemers kunnen via het mailadres support@onzeauto.com contact met ons opnemen om de persoonsgegevens in te zien. Deelnemers kunnen dan ook aangeven welke gegevens zij graag verwijderd willen hebben. Om misbruik te voorkomen zullen we bij een verzoek tot inzage of wijziging van persoonsgegevens altijd om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij graag verder als er vragen of klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kan contact met ons worden opgenomen via support@onzeauto.com. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om op grond van de privacywetgeving een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

DEZE (VERNIEUWDE) PRIVACYVERKLARING IS IN WERKING GETREDEN OP 15 MEI 2023.

© OnzeAuto 2023

Contact

Sluiten icon

Ben je al autodeler en heb je ergens hulp bij nodig? Stuur dan een mail naar support@onzeauto.com.

Jouw gegevens en vraag:

Thank you! Your submission has been received!
Oeps.. er gaat helaas iets mis! Kun je het nogmaals proberen?